Nagroda “Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”

Opublikowano

9 czerwca 2015

W czwartek 28 maja w Warszawie odbyło się oficjalne podsumowanie i zakończenie projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”, realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU). Wśród nagrodzonych w towarzyszącej projektowi III edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawca dla szkoły” znalazła się firma Multiprojekt – jako przedsiębiorstwo partnerskie Technikum Mechanicznego Nr 15 i Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie (ZSM Nr 1).

Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły - wręczenie nagrody

Nagrodę za zdobycie I miejsca w branży elektryczno-elektronicznej i teleinformatycznej w zawodzie technik mechanik odebrali: Dyrektor ZSM Nr 1 – Bożena Mayer-Gawron oraz przedstawiciel firmy Multiprojekt – Krzysztof Gołąb.

Konkurs organizowany jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach projektu systemowego “Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” od 2012 roku. Celem konkursu jest wyłonienie szkół oraz pracodawców, którzy wspólnie osiągają wysoką efektywność w kształceniu zawodowym. Kryteria, jakie były brane pod uwagę podczas wyboru laureatów, to: wpływ współpracy szkoły i przedsiębiorcy na rozwój placówki edukacyjnej, reagowanie na potrzeby rynku pracy, planowanie kierunków rozwoju, innowacyjność oraz efektywność.

Edycja 2015

W III edycji konkursu, ogłoszonej w roku szkolnym 2014 / 2015, wzięło udział czterdzieści osiem szkół. Statuetki przyznano w szesnastu kategoriach. Poprzednie dwie edycje konkursu odbyły się pod hasłem „Szkoła dla Rynku Pracy”. Wówczas szkoły zawodowe oraz pracodawcy walczyli o tytuł “Oskara Zawodowego”. Technikum Mechaniczne Nr 15 wraz z firmą Multiprojekt zostali zdobywcami pierwszego miejsca również w pierwszej edycji konkursu w kategorii: zawód technik mechatronik w branży elektryczno-elektronicznej i teleinformatycznej.

Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły - wręczenie nagrody

Wspólne działania firmy Multiprojekt oraz ZSM Nr 1 w Krakowie mają charakter edukacyjny i mieszczą się w obszarze wspierania szkoły w kształceniu uczniów w zawodzie technik-mechatronik oraz w obszarze kształcenia zawodowego i jego promocji. Współpraca ta trwa od 2009 roku i polega na wsparciu dydaktycznym placówki poprzez organizację cyklicznych szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli, oferowanie praktyk oraz staży dla uczniów szkoły, wyposażenie sal dydaktycznych w niezbędny sprzęt czy wsparcie kadry nauczycielskiej w budowaniu nowych stanowisk dydaktycznych.

Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły - wręczenie nagrody

Korzyści ze współpracy

Partnerstwo edukacyjne oraz udział w tego rodzaju inicjatywach to korzyści płynące dla wszystkich zaangażowanych we współpracę. Zyskują przede wszystkim uczniowie, ale również placówka dydaktyczna oraz przedsiębiorca. Poniżej przedstawione zostały opinie przedstawicieli firmy Multiprojekt oraz ZSM Nr 1 w Krakowie, dotyczące owocnego partnerstwa oraz udziału w projektach KOWEZiU.

Jakie korzyści dla uczniów ZSM Nr 1 wynikają ze współpracy szkoły z firmą Multiprojekt?

Krzysztof Gołąb – Kierownik Działu Automatyki i Napędów w firmie Multiprojekt:

Dzięki współpracy naszej firmy z ZSM Nr 1 uczniowie mają możliwość zastosowania swojej wiedzy teoretycznej w praktyce. To doskonałe przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach, odbycia praktyk i staży oraz pracy na profesjonalnym sprzęcie pod okiem wykwalifikowanej kadry czyni z uczniów tej szkoły wartościowych absolwentów z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami zdobytymi jeszcze podczas trwania nauki.

Bożena Mayer-Gawron – Dyrektor ZSM Nr 1:

Zakres i obszary tematyczne współpracy ZSM Nr 1 z firmą Multiprojekt są efektem kilkuletnich działań, których nadrzędnym celem jest poprawa i rozwój edukacji zawodowej branży mechaniczno-mechatronicznej. Odbiorcami projektu współpracy są właściwie wszyscy biorący w niej udział przedstawiciele. Dla uczniów to korzyści wynikające z możliwości korzystania z bazy sprzętowej stanowiącej wyposażenie pracowni mechatroniki szkoły, modyfikowanej i uzupełnianej przy udziale firmy. Dostępny sprzęt, oprogramowanie i dokumentacja, co do poziomu i zakresu są zbliżone do rzeczywistych warunków panujących na rynku pracy. Udział uczniów w praktykach zawodowych, stażach czy szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę firmy Multiprojekt pozwala uczniom na systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w wybranych przez siebie obszarach. Wiedza i umiejętności owocują na etapie poszukiwania i podejmowania pracy po ukończeniu szkoły. Bardzo ważnym elementem współpracy jest materialne wsparcie ze strony firmy przy organizacji i nagradzaniu laureatów i finalistów OOWEiE gdzie uczestnikami są uczniowie ZSM Nr 1 w Krakowie. Dla nauczycieli kształcących w zawodach mechatronicznych współpraca z firmą jest obszarem do lepszego poznawania najnowszych technologii, kierunków rozwoju mechatroniki i praktycznych zastosowań szeregu rozwiązań, które firma realizuje i wdraża.

Z jakiego względu udział w konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawca dla szkoły” jest istotny dla firmy Multiprojekt?

Krzysztof Gołąb – Kierownik Działu Automatyki i Napędów w firmie Multiprojekt:

Dzięki wygranej w konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawca dla szkoły” nasze działania podejmowane wspólnie z ZSM Nr 1 w Krakowie mogą ujrzeć światło dzienne, a zarazem zwrócić uwagę na dużą wagę współpracy przedsiębiorców z placówkami edukacyjnymi. Jes to istotne zwłaszcza w obliczu rosnącego zapotrzebowania rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę, przy jednoczesnym wysokim bezrobociu.

W jaki sposób Państwa placówka korzysta, uczestnicząc w konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawca dla szkoły”?

Waldemar Nowak, ZSM Nr 1 w Krakowie:

Udział ZSM Nr 1 w konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawca dla szkoły” jest swoistą formą wyrażenia i pokazania przykładów dobrej współpracy szkoły z przedstawicielem przemysłu. Jeśli proces edukacji prowadzony jest przy udziale i wsparciu przedstawiciela pracodawcy, staje się bardziej przyjazny dla uczniów. To dla nich, jako głównych beneficjentów praktycznej dydaktyki, konieczne jest pokazywanie i rozwijanie tego rodzaju współpracy. Formuła konkursu i obszary, w których przedstawiona została współpraca z pracodawcą, mogą stanowić cenne źródło informacji dla innych placówek. Być może będą one chciały rozpocząć lub zmodyfikować własne projekty z tego obszaru. Dla firm, które zechcą nawiązać współpracę ze szkołami, z pewnością projekt i konkurs staną się cennym drogowskazem. Konkurs i jego założenia to dla szkoły również cenna lekcja, która z każdym rokiem i edycją staje się powodem do poszerzania obszarów współpracy o nowe elementy. Pomagają one w realizacji założeń nowych podstaw programowych, zwłaszcza w zakresie praktycznym.

Jak ocenia Pani tegoroczną edycję konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawca dla szkoły”?

Bożena Mayer-Gawron – Dyrektor ZSM Nr 1:

Tegoroczna edycja konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawca dla szkoły” była kolejnym etapem bardzo pozytywnej oceny działań, jakie podejmują szkoły zawodowe w Polsce w utrzymaniu niełatwej niekiedy współpracy z rynkiem pracy. Bardzo dobrze sformułowany regulamin i obszary oceny współpracy szkół z pracodawcami pozwalają na wskazanie mocnych stron w relacjach szkoła – pracodawca – uczeń. Placówki dydaktyczne, uczestniczące w tegorocznym konkursie, przedstawiły bardzo ciekawe projekty współpracy. Zasługują one z pewnością nie tylko na wyróżnienie, ale przede wszystkim na zostanie modelem do praktycznego zastosowania. Jeżeli kształcenie zawodowe ma się rozwijać i nadawać sens edukacji, to realizacja pomysłów przedstawianych w tego rodzaju konkursach powinna być nadrzędnym celem organów prowadzących i samych placówek.

Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły - nagroda