Szkolenia - Multiprojekt
KURSY ONLINE WEBINARIA

Szkolenia

Zobacz nasze kursy online.

 

W swojej ofercie posiadamy rozwinięty program szkoleniowy przeznaczony dla firm, osób pracujących w firmach związanych z automatyką przemysłową oraz studentów. Szkolenia dotyczą oferowanych przez naszą firmę produktów i oprogramowania.

 

Szczegółowy plan szkoleń podstawowych znajdą Państwo klikając w zakładki po lewej stronie. Program szkolenia indywidualnego modyfikowany jest zależnie od potrzeb Klienta, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@multiprojekt.pl.

 

Cena za szkolenie podstawowe wynosi 61,50 zł brutto (50 zł netto + VAT).

Każdy uczestnik otrzymuje materiały edukacyjne, a podczas szkolenia ma dostęp do bufetu kawowego oraz lunchu. 

 

Warunki świadczenia przez nas usług szkoleniowych oraz terminy najbliższych szkoleń znajdują się poniżej. Uwaga, w szkoleniach podstawowych mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które pracują w firmach z branży automatyki, robotyki i budowy maszyn lub prowadzą działalność dla takich firm.  

 
Informacje dla osób zainteresowanych szkoleniami w Krakowie:
 
W pobliżu znajdują się dwa dostępne płatne parkingi:
 
1. Parking przy ul. Cystersów 13A
2. Parking przy ul. Mogilskiej
 
Koszt parkowania:
1h - 5zł
24h - 36,90 zł
 
Miejsca można wcześniej zarezerwować pod numerem telefonu: 507-552-515

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH MULTIPROJEKT AUTOMATYKA SP. Z O.O.

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem usług szkoleniowych jest Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: Cystersów 20A, 31-553 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371639, NIP 6751441570, REGON 12140132000000.
2. Szkolenia dotyczą oferowanych przez Organizatora produktów i składają się z zagadnień teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych. Szczegółowy program szkoleń znajduje się w poszczególnych zakładkach pod nagłówkiem „Szkolenia” na stronie www.multiprojekt.pl/Szkolenia/.
3. Proponowane szkolenia: PLC FATEK, HMI WEINTEK, falowniki MICNO, serwonapędy ESTUN, Trio Motion.
4. Organizator prowadzi również szkolenia indywidualne, więcej informacji pod adresem: http://www.multiprojekt.pl/Szkolenia/Szkolenia_indywidualne_|_zaawansowane/.
5. Oferta jest skierowana do firm, osób związanych z automatyką przemysłową oraz nauczycieli i studentów, w zależności od rodzaju szkolenia.
6. Jednodniowe szkolenia dla studentów są darmowe i trwają średnio 6h. Minimalna ilość uczestników szkolenia to 15 osób. Szczegółowe informacje na temat szkoleń dla studentów znajdują się na stronie http://www.multiprojekt.pl/Szkolenia_dla_student%C3%B3w/.
7. Jednodniowe szkolenia dla firm i osób związanych z automatyką są odpłatne i trwają średnio 8h. Minimalna liczba uczestników to 4 osoby, natomiast maksymalna liczba uczestników to 8 osób.
8. Szkolenia odbywają się w siedzibie lub oddziałach Organizatora bądź u Zamawiającego po uprzednim ustaleniu warunków przeprowadzenia Szkolenia.
9. Uczestnicy dostają od Organizatora materiały dydaktyczne.
§2
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

1. Szkolenia są organizowane w zakresie i terminach szczegółowo opisanych na stronie internetowej Organizatora w zakładce „Szkolenia”.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora, korzystając z formularza online zamieszczonego na stronie internetowej w zakładce „Szkolenia”.
3. Dane podane w zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu są również danymi do faktury.
§3
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu maksymalnie do 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia nie powstaje obowiązek ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez Zamawiającego.
2. Rezygnacja ze szkolenia po upływie w.w. terminu tj. 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia może skutkować obciążeniem Zamawiającego kosztami w wysokości 50% wynagrodzenia za dane szkolenie.
3. Nie zgłoszenie rezygnacji przez Zamawiającego i nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem Zamawiającego kosztami w wysokości 100% wynagrodzenia za dane szkolenie.
4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia do 3 dni roboczych, Organizator zwróci Zamawiającemu otrzymane od niego należności nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o rezygnacji ze szkolenia. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przy dokonaniu transakcji przez Zamawiającego.
5. W przypadku braku możliwości udziału w szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator może dopuścić udział w szkoleniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Warunkiem jest uzyskanie zgody Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego, co może nastąpić w przypadku wystąpienia poważnych problemów organizacyjnych i/lub technicznych, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub w przypadku zgłoszenia uczestnictwa przez mniej niż 4 osoby. Zwrot należności Zamawiającemu odbywa się na zasadach opisanych w §3 pkt 4.
§4
Ceny szkoleń i warunki płatności

1. Za przeprowadzone szkolenie Organizatorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 61,50 zł (50 zł netto + VAT)/osoba.
2. Wpłaty należy dokonywać na numer konta bankowego: Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o. numer konta: 15 1050 1445 1000 0090 3029 3733 tytułem: Opłata za szkolenie (imię nazwisko uczestnika/uczestników, data szkolenia)
3. Cena szkolenia obejmuje bufet kawowy oraz lunch.
4. Faktura za szkolenie zostanie dostarczona do Zamawiającego po zrealizowaniu szkolenia.
§5
Ochrona danych osobowych

1. Składając zgłoszenie udziału w szkoleniu Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Zamawiającego. 2. Procedura odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).