Regulamin

Ogólne Warunki Sprzedaży

Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.

 

Definicje:

 

 • Sprzedający – Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Pilotów 2E, 31-462 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371639, NIP 6751441570, REGON 121401320,
 • Kupujący – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 K.C. lub konsument w rozumieniu art. 22 K.C, dokonujący od Sprzedającego zakupu produktów,
 • Strony – Sprzedający i Kupujący,
 • Produkt – towar znajdujący się w ofercie handlowej Sprzedawcy; w zależności od kontekstu w jakim zostało użyte pojęcie „produkt” obejmuje również usługi świadczone przez Sprzedawcę,
 • OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży

 

1.Zakres zastosowania

 

1.1. OWS regulują zasady sprzedaży towarów i/lub świadczenia usług przez Sprzedającego na rzecz Kupującego.

1.2. OWS stanowi integralną część umów, ofert, potwierdzeń zamówień oraz usług świadczonych przez Sprzedającego, o ile Strony nie uzgodniły odmiennych postanowień.

1.3. Warunki sprzedaży są określone w pisemnych i telefonicznych ustaleniach Stron, ofercie, potwierdzeniu zamówienia oraz w niniejszych OWS. W przypadku rozbieżności, pisemne ustalenia Stron oraz potwierdzenie zamówienia mają pierwszeństwo przed OWS.

 

2.Zawieranie umów

 

2.1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej https://www.multiprojekt.pl/ oraz w katalogach i cennikach nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 K.C. i innych właściwych przepisach prawnych.

2.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oferowanego asortymentu. Umieszczenie informacji o produkcie na stronie internetowej, w katalogach i cenniku nie jest równoznaczne z dostępnością.

2.3. Zawarcie umowy następuje, gdy jedna ze Stron wyrazi wolę zawarcia umowy (oferta, zamówienie) podając istotne postanowienia i ogólne warunki (np. przedmiot, cena, termin dostawy, OWS), a druga ze Stron przyjmie to oświadczenie bez zastrzeżeń, zmian lub uzupełnień w formie zamówienia.

2.4. Oświadczenie woli dotyczące zakupu produktów powinno być składane w formie telefonicznej, e-mailowej lub ustnej.

2.5. Sprzedający przyjmuje, że do składania zamówień w imieniu Kupującego są wszystkie osoby prowadzące korespondencję oznaczoną danymi firmowymi Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail w domenie Kupującego lub korzystające z numeru telefonu Kupującego lub innych form komunikacji pozwalających zidentyfikować zamawiającego jako pracownika Kupującego.

 

3.Realizacja umowy, sprzedaż produktów

 

3.1. Sprzedający na prośbę Kupującego sporządza ofertę zawierającą następujące informacje:

 • numer oferty,
 • imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail doradcy techniczno-handlowego,
 • imię i nazwisko osoby przygotowującej ofertę,
 • nazwę firmy w przypadku przedsiębiorców, imię i nazwisko w przypadku konsumentów,
 • datę utworzenia oferty,
 • okres ważności oferty,
 • przedmiot oferty (nazwa, ilość, cena netto, upust, cena netto po upuście, wartość netto, waluta, kurs, wartość netto w PLN),
 • przewidywany termin wysyłki,
 • ewentualne uwagi

3.2. Forma płatności i sposób wysyłki są ustalane indywidualnie między Stronami, gdzie osobą kontaktową ze strony Sprzedającego jest przydzielony doradca techniczno-handlowy.

3.3. Termin wysyłki jest uzależniony od stanu faktycznego stanów magazynowych. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wysyłki w sytuacji, gdy termin dostawy od producenta ulega przedłużeniu bądź w przypadku wystąpienia okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności lub których nie mógł przewidzieć, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony.

3.4. Warunkiem realizacji umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie, ustnie lub w inny sposób, uzgodniony przez Strony.

3.5. Kupujący, składając zamówienie przekazuje następujące informacje:

 • dane Kupującego (nazwę, adres firmy i numer NIP w przypadku przedsiębiorcy, imię i nazwisko w przypadku konsumenta),
 • imię i nazwisko osoby składającej zamówienie,
 • adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail osoby odbierającej zamówienie,
 • proponowany termin dostawy,
 • opis przedmiotu zamówienia (nazwa, typ produktu, ilość, inne charakterystyki jednoznacznie określające produkt),
 • odległość otworów krańcowych (E1) w przypadku zamówienia prowadnic liniowych,
 • długość (L) w przypadku zamówienia prowadnic liniowych i śrub,
 • rysunek techniczny, jeśli jest wymagany

3.6. Kupujący akceptuje, że odległość otworu krańcowego do cięcia wynosi standardowo +/- 1 mm dla prowadnic liniowych.

3.7. Kupujący akceptuje, że tolerancja cięcia śruby wynosi standardowo +/- 1 mm.

3.8. Kupujący akceptuje, że przy zakupie produktów wymagających wykonania cięć ponosi koszt materiału w milimetrach zaokrąglonego do liczby dziesiętnej.

3.9. W przypadku, gdy Kupujący dokonując zakupu prowadnic liniowych nie podaje odległości otworów krańcowych (E1), otwory zostają wykonane dowolnie.

3.10. Obróbka mechaniczna produktu lub wykonanie dodatkowych otworów w prowadnicach liniowych wymaga przedłożenia przez Kupującego rysunku technicznego lub zatwierdzenia rysunku wykonanego na potrzeby Kupującego przez Sprzedającego, przesyłanego drogą mailową.

3.11. Po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Strony warunków realizacji zamówienia, Sprzedający przekazuje zamówienie do realizacji i przesyła potwierdzenie za pośrednictwem poczty e-mail do Kupującego.

3.12. Sprzedający będzie uwzględniał zaproponowane przez Kupującego terminy dostawy, zależnie od dostępności produktów na magazynie.

3.13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dobór techniczny produktów dokonany przez Kupującego. W przypadku, gdy doborem technicznym zajmuje się doradca techniczno-handlowy Sprzedającego, Kupujący potwierdza dobór, tym samym akceptując poprawność doboru.

3.14. Kupujący ma prawo do rezerwacji produktów na czas określony. Szczegółowe warunki rezerwacji są ustalane indywidualnie przez Strony.

 

4.Ceny i warunki płatności

 

4.1. Ceny w cennikach Sprzedającego są podawane w polskich złotych (PLN), euro (EUR), dolarach (USD) lub funtach (GBP). Cenniki pełnią funkcję wyłącznie informacyjną.

4.2. Sprzedający podaje ceny w ofercie w polskich złotych (PLN), euro (EUR), dolarach (USD) lub funtach (GBP).

4.3. W przypadku, gdy faktura jest wystawiana w PLN kursy walut są przeliczane według kursu sprzedaży NBP w dniu wystawienia faktury, natomiast w przypadku faktur wystawianych w walucie obcej kursy walut są przeliczane według średniego kursu NBP danej waluty obcej, ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury, chyba że Strony postanowiły inaczej (https://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx).

4.4. W przypadku, gdy w zamówieniu jest przewidziana forma płatności na podstawie faktury proforma lub faktury zaliczki, Kupujący zobowiązuje się uregulować płatność przed wysłaniem/odebraniem zamówienia. Zamówienie zostaje przekazane do wysyłki/odbioru w momencie zapłaty tj. uznania rachunku bankowego Sprzedającego wskazanego na fakturze.

4.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu dostawy/odbioru zamówienia w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury proforma lub faktury zaliczki.

4.6. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć niezbędne dane do wystawienia faktury VAT według obowiązujących stawek.

4.7. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktury VAT bez podpisu, w formie elektronicznej.

4.8. Faktury sprzedaży będą przesyłane w paczce wraz z zamówieniem, jeśli Strony nie postanowią inaczej.

4.9. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie terminowego wywiązania się przez Kupującego ze zobowiązań, Sprzedający ma prawo wstrzymać dostawę produktów oraz odmówić przyjmowania zamówień do chwili uregulowania należności.

4.10. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki karne w wysokości ustawowej.

4.11. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Sprzedający ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami lub do zmiany formy płatności dla kolejnych zamówień.

 

5.Dostawa/odbiór zamówienia

 

5.1. Termin  wysyłki  oznacza  datę         gdy  przesyłka  jest  gotowa  do  wysłania  z  magazynu.

Podany termin dostarczenia do Kupującego jest orientacyjny i może ulec zmianie.

5.2. Sprzedający podaje termin wysyłki w ofercie a następnie w potwierdzeniu zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnienia spowodowanego okolicznościami wymienionymi w pkt. 3.3., 4.5.,4.11. lub 5.8.

5.3. Standardowo przesyłka jest realizowana przez kuriera UPS lub DSV w przypadku przesyłek wielkogabarytowych, jeśli Strony nie ustaliły inaczej.

5.4. Płatność za przesyłkę zostaje doliczona do faktury, jeśli Strony nie postanowią inaczej. Standardowo koszt wysyłki wynosi 14-22 PLN netto, zależnie od rozmiarów przesyłki. W przypadku przesyłek niestandardowych rozmiarów lub wagi (np. przesyłka powyżej 270 cm) Sprzedający wycenia oddzielnie koszt transportu.

5.5. Kupujący zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy w jego imieniu, przy czym odmowa przyjęcia produktu lub nieobecność osoby upoważnionej nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za produkt i transport.

5.6. Miejscem odbioru osobistego produktów jest magazyn Multiprojekt znajdujący się w Krakowie, ul. Mierzeja Wiślana 6 lub siedziba Sprzedającego znajdująca się w Krakowie, ul. Fabryczna 20A. Miejsce odbioru osobistego powinno być ustalone wcześniej ze Sprzedającym.

5.7. Sprzedający wydaje Kupującemu dokument WZ (dokument wydania towaru na zewnątrz) w przypadku, gdy faktura dla Kupującego nie jest wydawana razem z zamówieniem.

5.8. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za produkt do momentu wydania z magazynu. Zgodnie z art. 548 K.C. odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu, związane z wydawaniem rzeczy ciąży na Kupującym z chwilą wydania mu produktu z magazynu Sprzedającego, z wyłączeniem dostawy wysyłkowej, gdy odpowiedzialność przechodzi na przewoźnika, o którym mowa w art. 788 K.C., który reguluje zakres odpowiedzialności przewoźnika. Odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się z chwilą wydania mu przez Sprzedającego przesyłki z produktem i kończy się z chwilą wydania Kupującemu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie zamówienia i ewentualne uszkodzenia, które nastąpiły w transporcie, szczególnie, gdy Kupujący nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze towaru i nie złoży reklamacji bezpośrednio u przewoźnika.

5.9. Przed odbiorem przesyłki Kupujący jest zobowiązany do zbadania opakowania produktu i samego produktu o ile to możliwe, pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń, które nastąpiły w transporcie i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia protokołu szkody.

5.10. Wniesienie reklamacji oraz roszczeń w stosunku do przewoźnika z tytułu braków lub uszkodzeń przesyłki spoczywa na Kupującym zgodnie z ustawą o Prawie Przewozowym.

5.11. Dokonanie przez Kupującego odbioru towaru bez zachowania staranności i nie dokonania oględzin uważa się za potwierdzenie prawidłowości dostawy.

5.12. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić zgodność dostarczonych produktów z otrzymaną fakturą w ciągu 7 dni od daty dostarczenia zamówienia. Po upływie terminu reklamacje zgodności dostarczonego zamówienia z fakturą nie będą uwzględniane.

 

6. Anulacja zamówienia, zwrot produktu

 

6.1. Kupujący ma prawo do anulacji zamówienia lub jego części lub zwrotu produktów w przypadku, gdy zamówienie zostało złożone pod wpływem błędu wywołanego przez Sprzedającego.

6.2. Koszt transportu w przypadku zwrotu produktu z winy Sprzedającego ponosi Sprzedający.

6.3. Anulacja zamówienia lub zwrot produktów nie są dopuszczalne szczególnie w przypadku produktów niestandardowych, tj. zamawianych lub/i wytwarzanych na życzenie Kupującego i produktów niemagazynowanych.

6.4. Zwrot produktów następuje na podstawie formularza zwrotu zamówienia. W celu ustalenia szczegółów należy skontaktować się ze Sprzedającym.

6.5. Produkty do zwrotu należy przesłać/dostarczyć do oddziału w Warszawie:

Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 202

budynek 4, piętro I, lokal 103

02-486 Warszawa

6.6. W sytuacji, gdy Kupujący złożył wniosek o ogłoszenie upadłości bądź zostało przeciwko niemu wszczęte postępowanie likwidacyjne lub prowadzona działalność została zaprzestana, Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji zamówień.

 

7. Gwarancja

 

7.1. Regulacje z zakresu usług gwarancyjnych regulują Ogólne Warunki Gwarancji Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o. (załącznik nr 1), stanowiące integralną część OWS, z zastrzeżeniem, że mogą funkcjonować samodzielnie, jako odrębny dokument.

7.2. Akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o. jest równoznaczna z akceptacją Ogólnych Warunków Gwarancji Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.

 

8. Wypożyczenia

 

8.1. Regulacje z zakresu wypożyczeń urządzeń oferowanych przez Sprzedającego regulują Ogólne Warunki Wypożyczeń Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o. (załącznik nr 2), stanowiące integralną część OWS, z zastrzeżeniem, że mogą funkcjonować samodzielnie, jako odrębny dokument.

 

9. Siła wyższa

 

9.1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli wynikają z okoliczności spowodowanych siłą wyższą, pod warunkiem, że Strona, po której stronie dane okoliczności wystąpiły, bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę o jej zaistnieniu i przyczynach.

9.2. Siła wyższa będzie interpretowana jako zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne, będące poza kontrolą Stron, uniemożliwiające wywiązanie się ze zobowiązań przez Strony, nieobejmujące winy własnej Strony lub braku należytej staranności. Zdarzenia obejmują szczególnie katastrofy naturalne, wojny, rewolucje, epidemie, strajki, blokady dróg, opóźnienia w dostawach surowców i energii, zakazy nałożone na podstawie prawa międzynarodowego lub krajowego, sankcje gospodarcze, embargo, oficjalne decyzje i rozporządzenia organów władzy oraz administracji publicznej.

9.3. W związku z zaistnieniem siły wyższej, terminy realizacji zamówień wydłużają się o czas trwania siły wyższej i okres niezbędny do podjęcia na nowo prac zawieszonych z powodu okoliczności wymienionych w pkt. 9.2.

 

10. Odpowiedzialność

 

10.1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko za szkody rzeczywiste wyrządzone umyślnie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięte korzyści Kupującego.

10.2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona na gruncie zobowiązań względem przedsiębiorców niebędącymi konsumentami w rozumieniu art. 43 K.C., w przypadku konsumentów w rozumieniu art. 22 K.C. rękojmia obowiązuje w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

 

11. Postanowienia końcowe

 

11.1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego na potrzeby realizacji zamówień zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

11.2. Sprzedający podaje aktualne OWS do powszechnej, publicznej informacji na stronie multiprojekt.pl oraz udostępnia dokument na życzenie Kupującego. Sprzedający może udostępnić OWS w ofertach jako załącznik lub link internetowy. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, przyjęcie przezeń OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla pozostałych zamówień. Zmiany do OWS będą publikowane na stronie internetowej Sprzedającego.

11.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

11.4. Przeniesienie przez Kupującego praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią lub jednostkę pochodną, wymaga przedstawienia stosownej dokumentacji rejestrowej jednostki, na którą prawa i obowiązki mają zostać przeniesione, a następnie akceptacji Sprzedającego.

11.5. Wszelkie spory i roszczenia wynikłe pomiędzy Stronami w związku z treścią lub wykonywaniem umowy, których nie udało się rozstrzygnąć w drodze porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

11.6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami OWS lub umową Stron mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.