Program szkolenia PLC Fatek - Multiprojekt

Program szkolenia PLC Fatek

→ TERMINY SZKOLEŃ

Program podstawowego szkolenia z zakresu programowania i obsługi sterowników PLC Fatek

 

1) Przedstawienie oferty produktowej:

- omówienie cech charakterystycznych serii sterowników: B1z, B1, FBs

- przegląd serii FBs:

            - podział i oznaczenia jednostek głównych

            - rozszerzanie jednostek głównych:

                        - dostępne moduły rozszerzające: komunikacyjne, wej/wyj analogowych, temperaturowe, rozszerzenia wej/wyj dyskretnych, moduły specjalne

                        - ograniczenia rozszerzania

                        - kalkulacja zapotrzebowania na moc

 

2) Oprogramowanie narzędziowe WinProladder

- tworzenie nowego projektu – praca off-line z projektem, symulacja działania programu

- połączenie on-line ze sterownikiem:

            - wspierane interfejsy komunikacyjne

            - wgrywanie projektu z dysku do sterownika

            - zaczytywanie zawartości sterownika – sposoby zabezpieczania programu sterownika przed nieautoryzowanym odczytaniem

 

3) Przedstawienie układu pól i rozmieszczenia pasków narzędziowych w programie WinProladder

 

4) Omówienie drzewka projektu:

- konfiguracja wej/wyj:

            - przerwania sprzętowe od wejść dyskretnych

            - filtrowanie częstotliwości na wejściach

            - podtrzymywanie stanów na wyjściach

- alokacja pamięci:

            - wskazywanie zakresy zmiennych podtrzymywanych

            - konfiguracja timerów i liczników

            - rejestry tylko do odczytu

            - wyszczególnienie wszystkich typów zmiennych występujących w sterownikach Fatek wraz z opisem ich użycia i zastosowania

- zakładki programu – podział na program główny i podporcedury, dodawanie nowych zakładek

- kreatory tabel – czym jest tabela w odniesieniu do funkcji arytmetycznych sterownika, tworzenie tabel

- karty „Status Page”:

            - wprowadzanie i notacja adresów zmiennych

            - formaty wyświetlania wartości

            - podgląd i zmiana stanu zmiennych sterownika - zastosowanie do debugowania programu

- numeracja wejść/wyjść:

            - wejście/wyjścia fizyczne a przypisany mu adres zmiennej

            - wykorzystanie do programowania w projektach off-lineowych

 

5) Podstawowe elementy języka drabinkowego występujące w sterownika Fatek - styczniki, timery i liczniki – ich zasada działania i konfiguracja

 

6) Edycja programu drabinkowego na przykładzie prostego algorytmu wykorzystującego zależności czasowe i ilościowe sygnałów:

- wstawianie/usuwanie/edycja elementów

- łączenie elementów w schemat drabinkowy

- dodawanie/usuwanie nowych linii

- skróty klawiaturowe

 

7) Uruchamianie programu sterownika:

- podgląd stanu sterownika w oprogramowaniu narzędziowym

- sposoby debugowania programu

- edycja programu w czasie jego działania

 

8) Programowanie krokowe:

- elementy, struktura i sposób wykonywania algorytmów krokowych

- zakres wykorzystania oraz korzyści zastosowania, względem programowania w języku drabinkowym

- przykład programu drabinkowego, o jednej możliwej ścieżce przejścia

 

9) Funkcje:

- sposoby wprowadzania funkcji do programu

- opcje wywołania funkcji

- przegląd podstawowych funkcji – funkcje: arytmetyczne, logiczne, komparatory, ustalające wartości w rejestrach

 

10) Podprocedury:

- deklarowanie

- wywoływanie z poziomu programu głównego

- sposób wykonywania podprocedur przez sterownik

 

11) Moduły wejść/wyjść analogowych:

- konfiguracja sprzętowa – ustawianie trybu i zakresu pracy

- adresy rejestrów przypisywane punktom analogowym

- zakres wartości – wartość w rejestrze a fizyczny poziom sygnału

- interpolacja liniowa

 

12) Moduły temperaturowe:

- konfiguracja sterownika dla odczytu temperatur z modułów

- odczyt temperatury: rejestry odczytu temperatur, interpretacja wartości

 

13) Szybkie liczniki sprzętowe:

- konfiguracja liczników: tryb zliczania, adresy wejść zliczających

- wykorzystanie sprzętowego licznika na przykładzie pomiaru pozycji inkrementalnego enkodera A/B-fazowego - odczyt wartości bieżącej licznika sprzętowego

 

14) Pozycjonowanie NC:

- konfiguracja wyjść sterownika dla pozycjonowania

- tabela parametrów ruchu – przegląd podstawowych ustawień w tabeli. Funkcja wskazująca osi, parametry zapisane w tabeli.

- tabela programu pozycjonującego – opcje deklaracji wykonania pojedynczego ruchu

- zapisanie w tabeli programu deklaracji pojedynczego ruchu i jego wywołanie przez funkcję wykonującą ruchy zapisane w tabeli programu